Kasutustingimuste kohaldamine ja täitmine

Need üldised kasutustingimused määratlevad kasutaja juurdepääsutingimused teenustele veebilehel frenchgourmand.eu.

Meie veebilehte kasutades ja selle kaudu tellimust esitades nõustute nende kasutustingimustega.

Lingi kasutustingimustele leiate veebilehe https://frenchgourmand.eu jalusest. Kinnitusnupule klõpsamine tähendab kasutaja täielikku nõustumist nende kasutustingimustega.

Kui teil on küsimusi veebilehe toimimise või kasutustingimuste kohta, siis võtke palun meiega enne tellimuse esitamist ühendust.

French Gourmand jätab endale õiguse teha kasutustingimustes muudatusi, avaldades uue versiooni oma veebilehel. Muudatused jõustuvad nende veebilehele üles laadimisel ja need on sellest hetkest alates kasutaja jaoks siduvad.

Kasutustingimused reguleerivad French Gourmandi ja kasutaja lepingulist suhet ning on muude kokkulepete suhtes ülimuslikud. Veebilehe https://frenchgourmand.eu kaudu toodete tellimisele kehtivad üldised müügitingimused, millega on võimalik tutvuda veebilehel frenchgourmand.eu.

Teenuse kasutustingimused

Mis tahes tellimuse esitamisel kinnitate omal vastutusel, et olete teovõimeline ja et teil on kõik õigused meiega lepingu sõlmimiseks.

Alkohoolseid jooke sisaldavate tellimuste puhul tuleb arvesse võtta, et kehtivate õigusaktide kohaselt ei ole lubatud alkohoolseid jooke müüa alaealistele. Alkohoolseid jooke sisaldava tellimuse esitamisel kinnitate, et olete vähemalt 18-aastane.

French Gourmand jätab endale õiguse keelduda alkoholi müümast isikule, kes näib olevat alla 18-aastane ja ei ole võimeline oma vanust tõendama.

Veebilehe toimimine

Veebilehel registreeruda soovivad kasutajad peavad teenuste kasutamiseks järgima registreerimisprotsessi.

Kasutaja esitatav teave peab olema õige, selgelt sõnastatud, täpne ja ajakohastatud.

Veebilehe külastamine ja selle kättesaadavus

Siinsed kasutustingimused kehtivad kõigile meie veebilehe külastustele ja/või meie ettevõtte teenuste kasutamisele, millele teenuse tellija saab ligipääsu meie veebilehe https://frenchgourmand.eu kaudu või mis tahes muu lehe, kasutajaliidese või mobiilirakenduse kaudu, mis on meie veebilehel esitatud.

French Gourmandi veebilehe kasutamine on tasuta. Arvutiseadmete ja internetiühenduse ning nendega seotud kulude eest vastutab kasutaja. Veebilehte saab külastada:

  • Arvutist või muust sarnasest seadmest, millel on ligipääs ühele või mitmele telekommunikatsioonivõrgule, mis võimaldab luua internetiühenduse.
  • Internetibrauserist (nt Internet Explorer, Mozilla Firefox jms).
  • Telefonist, millel on ligipääs telekommunikatsioonivõrgule, mis võimaldab luua internetiühenduse (nt 3G, 4G, wifi jne).

French Gourmand annab oma parima, et veebileht oleks igal ajal kättesaadav, välja arvatud hooldustööde ajal või juhul, kui veebilehe serveris esineb tehnilisi probleeme.

Kasutaja on teadlik võimalikest tehnilistest raskustest, mis võivad interneti kasutamisel tekkida, ja kaasneda võivatest katkestustest veebilehe töös. Sellest tulenevalt ei vastuta French Gourmand veebilehe kättesaamatuse või aeglase toimimise eest.

Kasutaja on teadlik, et French Gourmandi veebileht paikneb ettevõtte serveris. Ligipääs veebilehele võidakse aeg-ajalt ajutiselt peatada hooldustööde tõttu, mis on lehe toimimiseks vajalikud. Hooldustöödest tingitud katkestuse korral ei vastuta French Gourmand võimaliku mõju eest kasutaja tegevusele.

Kasutaja on teadlik, et French Gourmand võib keelduda talle kas kogu veebilehele või selle osale ligipääsu andmisest.

Isikuandmed

Kasutaja on teadlik, et veebilehel registreerumisega annab ta French Gourmandile nõusoleku oma isikuandmeid koguda ja automaatselt töödelda.

Isikuandmeid säilitatakse ja kasutatakse ainult kasutajate tellimuste täitmise eesmärgil ja toodete müügi raames tellimuste seostamiseks. Andmeid säilitakse nii kaua, kui see on vajalik, et nende kogumise ja töötlemise eesmärk täita.

Kasutaja selgesõnalisel loal võib French Gourmand talle saata kaubanduslikku teavet oma partnerettevõtete kohta.

Kasutajal on õigus tema kohta kogutud isikuandmetega tutvuda, neid parandada või kustutada. Kasutajal on õigus vaidlustada tema isikuandmete töötlemine, saates selle kohta e-kirja aadressile info@frenchgourmand.eu.

Kui kasutaja on andnud nõusoleku uudiskirja saamiseks, võib ta igal ajal uudiskirjast loobuda.

Eraelu puutumatuse austamine ja French Gourmandile edastatud isikuandmete kaitse on ülitähtsad. French Gourmand rakendab nende turvalisuse tagamiseks oma võimaluste piires kõiki meetmeid. French Gourmand teeb kõik endast oleneva, et tagada kasutajate andmete kaitse ja turvalisus vastavalt kehtivatele normidele ja tavadele.

Intellektuaalomandiõigused

Veebileht ja seotud tarkvara, andmebaasid, tekstid, teave, analüüsid, pildid, fotod, graafika, logod, helid või mis tahes muud andmed kuuluvad French Gourmandile või teatud juhtudel nende omanikele, kellelt French Gourmand on saanud kasutusõiguse.

French Gourmand annab kasutajale mitteainuõigusliku ja mitteüleantava õiguse kasutada isiklikul otstarbel veebilehte, sellel leiduvat algupärast sisu ja andmeid.

Veebilehe mis tahes muu kasutusviis, sealhulgas kasutus ärieesmärgil, on ilma French Gourmandi eelneva loata keelatud.

Veebilehe algupärast sisu või sellel leiduvaid andmeid ei ole lubatud muul kui isiklikul eesmärgil paljundada ja/või reprodutseerida, alla laadida, müüa, levitada, üle kanda, tõlkida, kohandada, väärkasutada, kättesaadavaks teha või edastada osaliselt ega täielikult mis tahes vormis, ärilisel või muul eesmärgil.

Kasutajal ei ole lubatud mis tahes viisil veebilehele sisestada andmeid, mis muudavad või võivad muuta veebilehe andmete sisu või kuju, esitusviisi või süsteemi.

Hüperlingid

Veebileht võib sisaldada linke teistele veebilehtedele.

French Gourmand ei vastuta välistel veebilehtedel leiduva sisu, reklaami, pakutava kauba või teenuste eest.

Kasutaja on teadlik, et French Gourmand ei vastuta mis tahes tõestatud või väidetava kahju või kaotuse eest, mis on tekkinud nendel veebilehtedel või välistel linkidel leiduva sisu, reklaami, toodete või teenustega seoses või nende tarbimise tagajärjel.

Kui vaatamata French Gourmandi püüdlustele viib mõni meie veebilehel kuvatav hüperlink lehele või veebiallikale, mille sisu ei vasta kasutaja arvates kehtivatele seadustele, on kasutaja kohustatud kohe võtma ühendust French Gourmandi esindajaga ja talle edastama kõnealuse veebiaadressi.

Veebilehele hüperlinkide lisamiseks on vajalik French Gourmandi luba, mille taotlus tuleb saata aadressile info@frenchgourmand.eu.

Vastutus

French Gourmand tegutseb ainult vahendajana ning ei vastuta restoranide/hotellide esitatud teabe sisu ega õigsuse eest.

French Gourmand ajakohastab pidevalt veebilehe sisu ja teeb oma parima, et pakkuda kasutajatele õiget, selget, täpset ja uuendatud teavet. French Gourmand ei saa siiski tagada, et esitatud andmed on õiged või täielikud.

Eelkõige anname endast parima, et tootekirjeldused, koostised, hinnad ja eripärad (kuum toit, vürtsikas jms) oleksid esitatud võimalikult täpselt. Siiski vastutavad restoranid ja hotellid selle teabe õigsuse eest ise.

Veebileht on tavaliselt alati kättesaadav, välja arvatud tehniliste hooldustööde ja sisu ajakohastamise ajal. French Gourmand ei vastuta veebilehe või selle osa kättesaadamatuse tõttu tekkinud kahju eest.

French Gourmand ei vastuta mingil juhul veebilehe kasutamisel kasutaja seadme kahjustumise eest või/ega andmete kaotuse eest.

French Gourmand ei vastuta veebilehe mittetoimimise, ligipääsu puudumise või rikete eest, mis on tingitud kasutaja seadme ühitamatusest või häiretest kasutaja internetiteenusepakkuja töös.

Lepingu jagamatus

Siinsed üldtingimused moodustavad tervikuna lepingu poolte vahel kõnealuse objekti kohta ning asendavad kõik varasemad pooltevahelised lepingud ja kokkulepped.

Kui üldtingimuste üks või mitu sätet tunnistatakse ebaseaduslikuks või jõustamatuks, loetakse need sätted tühiseks, kusjuures ülejäänud sätted jäävad kehtima.